اگر کسی گره‌ای دارد و تو راهش را می‌دانی سکوت نکن!
اگر دستت به جایی می‌رسد کاری کن.
معجزه‌ی زندگی دیگران باش.
بی‌شک فرد دیگری معجزه زندگی تو خواهد بود.

ای که دستت می‌رسد کاری بکن / پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار (سعدی)