می‌گویند قلب هر کس به اندازه‌ی مشت بسته‌ی اوست . اما من قلب‌هایی را دیدم که به اندازه‌ی یک دشت مهربانی وسعت دارند. و به اندازه‌ی دریایی از محبت عمق دارند. قلب‌های بزرگی که هیچ وقت در مشت جا نمی‌گیرند و آنقدر سخاوت و گذشت دارند که با هر تپش، همچون غنچه‌ایی می‌شکفند
و تو هرگاه خواستی بدانی قلبت چقدر بزرگ است، به دستت نگاه کن وقتی که “مهربانی” را به دیگران تعارف می‌کنی