اگر کسی آمد و به شاخ و برگِ باورهایت تبر زد ، نترس ...!
چون دستش به ریشه ات نمی‌رسد
از همان جا که قطع شدی جوانه بزن... رشد کن... بزرگ شو...