حال دلت که خوب باشد ، همه‌ی دنیا بنظرت زیباست
حال دلت که خوب باشد ، حتی می‌شوی همبازی بچه‌ها
چقدر لذت دارد که: آدم حال دلش خوب باشد
امیدوارم حال دلتان همیشه خوبِ خوب باشه