هرگز از ابر سفید و باز امید بارش نداشته باش!

باران رحمت زمانی آغاز می شود که: ابرهای تیره و گرفته آسمان را پر کرده باشد.

تو اوج بد بیاری‌ها یا در بدترین روزها امیدوار باش زیرا زیباترین باران‌ها از سیاه‌ترین ابرها می‌بارد