گر نگهدار من آنست که من میدانم .... شیشه را در بغل سنگ نگه می‌دارد !!!