هرچیزی در زمان خودش رخ می‌دهد، باغبان حتی اگر باغش را هم غرق آب کند، درختان خارج از فصل خود میوه نمی‌دهند.
صبور باش، هر چیزی در زمان خودش رخ می‌دهد.