برای زندگی شادتر 😍👇

🌸1) زندگیتان را با هیچ کسی، مقایسه نکنید.

🌸2) افکار منفی، نداشته باشید.

🌸3) بیش از حد توان خود، کاری انجام ندهید.

🌸4) خیلی خود را، جدی نگیرید.

🌸5) انرژی خود را، صرف کنجکاوی در امور دیگران نکنید.

🌸6) وقتی بیدار هستید، خیال پردازی کنید.

🌸7) حسادت، یعنی اتلاف وقت.

🌸8) گذشته را، فراموش کنید.

🌸9) زندگی،کوتاهتر از آنست که؛از دیگران متنفر باشید.

🌸10) هیچکس جز خود شما، مسئول خوشحال کردن شما نیست.

🌸11) بیشتر، لبخند بزنید.