خودباوری نخستین راز رسیدن به کامیابی است

خودت را باور داشته باش و خودت را دست کم نگیر