به خاطر تمام لحظه‌هایی که تو با من بودی و من فکر می‌کردم تنها هستم ؛ مرا ببخش
به خاطر تمام ثانیه‌هایی که منتظرم می‌ماندی و من نمی‌آمدم ؛ مرا ببخش
به خاطر تمام روزهایی که تو برای من بهترین‌ها را خواستی و من برای رسیدن به بدترین‌ها ناامیدت کردم ؛ مرا ببخش
به خاطر تمام درهایی که کوبیدم و هیچ کدام درِ خانه‌ی تو نبود ؛ مرا ببخش
به خاطر تمام گله‌هایم ؛ مرا ببخش
به خاطر گناهانی که در طول روز با هزاران قدرت عقل، توجیهشان می‌کنم، ببخش