میان پرواز تا پرتاب تفاوت از زمین تا آسمان است
پرواز که کنی، آنجا میرسی که خودت می خواهی.
پرتابت که کنند ، آنجا می روی که آنان می خواهند.
پس پرواز را بیاموز...!!!
پرنده ای که "پرواز" بلد نیست، به "قفس" میگوید "تقدیر"