هرجا هستی تو هر شرایطی با هر مشکلی.
ازت میخوام چند ثانیه به مشکلاتت فکر نکنی.
فقط برای چند ثانیه به خودت به زندگیت لبخند بزن.
خدا رو بابت همه چیزایی که بهت داده شکر کن و لبخند بزن.
خدایا شکرت.