آرامش یعنی: درمیان صدها مشکل، خیالت هم نباشد لبخند بزنی ... چون میدانی خدایی داری، که هوایت را دارد.